xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9203 : 2012 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement – Method for determination of mineral admixture Lời nói đầu TCVN 9203 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 308:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9203 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement […]

TCVN 9203:2012 Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Phương ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement Lời nói đầu TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng xây trát. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần […]

TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9035:2011 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG Guide to the selection and use of cement in construction Lời nói đầu TCVN 9035:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG Guide to the selection and use of cement in construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng trong xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng công trình và tiết kiệm. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm […]

TCVN 9035:2011 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions          Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng. Thuật ngữ, định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1. Các thuật ngữ liên quan […]

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4030:2003 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN Cement – Test method for determination of fineness Lời nói đầu TCVN 4030 : 2003 thay thế cho TCVN 4030 – 85. TCVN 4030 : 2003 tương đương có sửa đổi so với EN 196-6: 1989. TCVN 4030 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – vôi biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Lời giới thiệu TCVN 4030 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – vôi xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 196-6 : 1989. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện thí nghiệm phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường ở Việt Nam, TCVN 4030 : 2003 đã có một số sửa đổi so với EN […]

TCVN 4030:2003 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...


TCXDVN 308:2003 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA KHOÁNG Portland blended cement – Method for determination of content of mineral admixture Phạm vi áp dụng: Phần I: Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng biết hợp phần ban đầu.           Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trong xi măng poóc lăng hỗn hợp khi biết hợp phần ban đầu. Phần II: Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng không biết hợp phần ban đầu.           Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trnog xi măng poóc lăng hỗn hợp khi không biết hợp phần ban đầu. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 141:1998   Xi măng – Phương pháp phân […]

TCXDVN 308:2003 XI MĂNG POÓC LĂNG HỖN HỢP – ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU KĨ THUẬT   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng puzôlan thông thường, điều chế bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng poóc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4789 : 1989 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu; TCVN 2682 : 1992 Xi măng poóc lăng -Yêu cầu kĩ thuật; TCVN 3735 : 1982 Phụ gia hoạt tính puzôlan; TCVN 141 : 1986 Ximăng -Phương pháp phân tích hoá học; TCVN 4029 : 1985 Xi măng -Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lí ; TCVN 4030 : 1985 Xi măng – Phương pháp […]

TCVN 4033:1995 XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ (Ban hành theo Quyết định số 222/QĐ ngày 12/6/1985) 1. Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140-64 phần “chỉ dẫn chung” Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung khi thử cơ lý các loại xi măng về các chỉ tiêu cơ bản: a) Độ mịn của bột ximăng; b) Độ đảo tiêu chuẩn và thời gian đông kết của hồ ximăng; c) Tính ổn định thể tích của hồ ximăng; d) Giới hạn bề uốn và nén của các mẫu chế tạo từ vữa ximăng. 2. Khối lượng mẫu ximăng lấy để thử của mỗi lô ít nhất phải bằng 20 kg. 10kg đem thử, còn 10kg giữ cẩn thận trong bình lưu mẫu để thử lại khi cần thiết. Nếu lấy mẫu trong các bao phải lấy ít […]

TCVN 4029:1985 XI MĂNG YÊU CẦU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN Cements – Methods for determination of bending and compressive strength Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140 : 1964, phần V và TCVN 2232: 1977. Thiết bị thử – Máy trộn vữa xi măng; – Chảo hình chỏm cầu và bay – Bàn dằn, khâu hình côn tiêu chuẩn, chầy tròn đầm mẫu; – Khuôn 40 x 40 x 160mm và nắp khuôn; – Bàn rung tạo mẫu; – Thiết bị xác định giới hạn bền uốn; – Máy nén; – Tấm ép; – Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 0,1g; – Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát. 1.1. Máy trộn vữa xi măng Sơ đồ máy trộn, kích thước cơ bản được mô tả ở hình 1 Khối lượng các chi tiết của […]

TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI ...