xây dựng mới


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM – TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 4118:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Irrigation system – Irrigation canal design standard TCVN 4118 – 2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN 4118-1985 Hệ thống kênh tưới – Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.   TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – hệ thống tưới ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping station – Requirements for electrical supply and control equipments     Lời nói đầu TCVN 9142:2012 được chuyển đổi từ HD.TL-C-7-83 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9142:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, […]

TCVN 9142:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, ...