vật liệu chịu lửa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ Refractories – Quantities symbols and units 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa. 2. Tên và kí hiệu Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 9031:2011 tại đây: 

TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9032:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHÊDI SPINEL VÀ MANHÊDI CRÔM DÙNG CHO LÒ QUAY Refractories – Magnesia spinel and magnesia chrome bricks for rotary kilns Lời nói đầu TCVN 9032:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 295:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9032:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH MANHÊDI SPINEL VÀ MANHÊDI CRÔM DÙNG CHO LÒ QUAY […]

TCVN 9032:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH KIỀM TÍNH ...


TCVN 7709:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA MANHÊDI Refractories – Magnesia mortars   Lời nói đầu TCVN 7709:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA MANHÊDI Refractories – Magnesia mortars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa manhêdi dùng để xây lót gạch chịu lửa kiềm tính trong các lò công nghiệp và các thiết bị nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. […]

TCVN 7709:2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA MANHÊDITIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars Lời nói đầu TCVN 7708 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 45 % theo TCVN 5441 : 2004, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. […]

TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Lời nói đầu TCVN 7637 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch cao alumin cách nhiệt có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) không nhỏ hơn 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn […]

TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 7636 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt cách nhiệt (samốt nhẹ) có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) từ 30 % đến dưới 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp […]

TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7484 : 2005 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH CAO ALUMIN Refractory materials − High alumina bricks Lời nói đầu TCVN 7484 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CHỊU LỬA […]

TCVN 7484 : 2005 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − GẠCH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7453 : 2004 ISO 836 : 1991 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Refractories − Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 7453 : 2004 hoàn toàn tương đương với ISO 836 : 1991. TCVN 7453 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định […]

TCVN 7453 : 2004 ISO 836 : 1991 VẬT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5441 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN LOẠI Refractory materials – Classification Lời nói đầu TCVN 5441 : 2004 thay thế cho TCVN 5441 : 1991. TCVN 5441 : 2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN LOẠI Refractory materials – Classification 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định việc phân loại vật liệu chịu lửa, có độ chịu lửa không nhỏ hơn 1500 oC. 2 Phân loại Vật liệu chịu lửa được phân loại theo các đặc điểm sau: – Độ chịu lửa; – Trạng thái vật lý; – Thành phần hóa […]

TCVN 5441 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHÂN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6416 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA SAMỐT Refractory materials – Fireclay mortar Lời nói đầu TCVN 6416 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 – 89. TCVN 6416 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA SAMỐT Refractory materials – Fireclay mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa samốt đóng cứng trong không khí dùng để lót, xây gạch samốt cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN […]

TCVN 6416 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4710 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT Refractory materials – Fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 4710 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 – 89. TCVN 4710 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT Refractory materials – Fireclay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lượng nhôm oxit từ 28% đến 45%, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 4348 – 86 Đất sét để sản xuất gạch […]

TCVN 4710 : 1998 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Refractory materials – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 177 : 1965 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho vật liệu (bao gồm sản phẩm và nguyên liệu). Thiết bị thử Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ; Bình khối lượng riêng dung tích 25ml Cân phân tích có độ chính xác 0,001g; Phụ tùng cân thủy tĩnh của cân phân tích (hình 1) Cốc có độ chảy tràn; Bình hút ẩm; Thiết bị hút chân không; Chuẩn bị mẫn thử 2.1. Mẫu từ sản phẩm vài miếng mẫu sao cho mặt của miếng mẫu là mặt ngoài của sản phẩm và tổng khối lượng các miếng khoảng 150g. Sau đó nghiền nhỏ thành hạt 2mm và […]

TCVN 177:1986 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...