tiêu chuẩn yêu cầu đèn điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-7:2013 IEC 60598-2-7:1982 WITH AMENDMENT 1:1987 AND AMENDMENT 2:1994 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DI ĐỘNG TRONG VƯỜN Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 7: Portable luminaires for garden use Lời nói đầu TCVN 7722-2-7:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-7:1982, amendment 1:1987 và amendment 2:1994; TCVN 7722-2-7:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố […]

TCVN 7722-2-7:2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-22:2013 IEC 60598-2-22:2008 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP Luminaires – Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting Lời nói đầu TCVN 7722-2-22:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-22:2008; TCVN 7722-2-22:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ […]

TCVN 7722-2-22:2013 IEC 60598-2-22:2008 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-22: YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 : 2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-13:2012; TCVN 7722-2-13 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ […]

TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-12 : 2013 IEC 60598-2-12 : 2006 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN NGỦ CẮM VÀO Ổ CẮM NGUỒN LƯỚI Luminaires – Part 2-12: Particular requirements – Mains socket-outlet mounted nightlights Lời nói đầu TCVN 7722-2-12:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-12:2006 TCVN 7722-2-12:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần […]

TCVN 7722-2-12 : 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-12: YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-8 : 2013 IEC 60598-2-8:2007 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-8: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN CẦM TAY Luminaires – Part 2-8: Particular requirements – Handlamps Lời nói đầu TCVN 7722-2-8 : 2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-8:2007; TCVN 7722-2-8 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn. Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục […]

TCVN 7722-2-8 : 2013 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-8: YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-4 : 2013 IEC 60598-2-4 : 1997 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG DI ĐỘNG Luminaires –  Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-4:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-4:1997; TCVN 7722-2-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện – Phần […]

TCVN 7722-2-4 : 2013 IEC 60598-2-4 : 1997 ĐÈN ĐIỆN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-1 : 2013 IEC 60598-1-1 : 1979 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ – ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG LẮP CỐ ĐỊNH Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 1: Fixed general purpose luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-1:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-1:1979 with amendment 1:1987; TCVN 7722-2-1:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây: 1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm 2) TCVN 7722-2-1:2013, Đèn điện – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng lắp cố định 3) TCVN […]

TCVN 7722-2-1 : 2013 IEC 60598-1-1 : 1979 ĐÈN ĐIỆN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU CỤ THỂ – MỤC 2: ĐÈN ĐIỆN LẮP CHÌM Luminaires Part 2: Particular requirements – Section 2: Recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-2:2007 thay thế TCVN 4906 : 1989; TCVN 7722-2-2:2007 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-2:1997; TCVN 7722-2-2:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu TCVN 7722-2-2:2007 là một phần của bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722 (IEC 60598). Bộ tiêu chuẩn IEC 60598 gồm IEC 60598-1, Đèn điện – Yêu cầu chung và thử nghiệm, và các phần 2 mang số hiệu từ 60598-2-1 đến 60598-2-40 quy định về các yêu cầu cụ thể đối với các loại đèn điện khác nhau. Bộ […]

TCVN 7722-2-2 : 2007 ĐÈN ĐIỆN PHẦN 2: YÊU CẦU ...