tiêu chuẩn xây dựng 7538


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-6:2010 ISO 10381-6:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 6 : HƯỚNG DẪN VỀ THU THẬP, XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐẤT Ở ĐIỀU KIỆN HIẾU KHÍ ĐỀ ĐÁNH GIÁ CÁC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG, SINH KHỐI VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA VI SINH VẬT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soil quality – Sampling – Part 6 : Guidance on the collection, handling and storage of soil under aerobic conditions for the assessment of microbiological processes, biomass and diversity in the laboratory.   Lời nói đầu TCVN 7538-6:2010 thay thế TCVN 5960:1995 (ISO 10381-6:1993) TCVN 7538-6:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-6:2009 TCVN 7538-6:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7538 (ISO 10381) Chất lượng […]

TCVN 7538-6:2010 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHẦN 6 : ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-4 : 2007 ISO 10381-4 : 2003 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 4: HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VÙNG TỰ NHIÊN, BÁN TỰ NHIÊN VÀ VÙNG CANH TÁC Soil quality – Sampling – Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites Lời nói đầu TCVN 7538-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-4 : 2003. TCVN 7538-4 : 2007 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu – TCVN 7538-1 : 2006 (ISO 10381-1 : 2002) Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. – TCVN 7538-2 : 2005 (ISO 10381-2 : […]

TCVN 7538-4 : 2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...


TCVN 7538-1:2006 ISO 10381-1:2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 1: HƯỚNG DẪN LẬP CHƯƠNG TRÌNH LẤY MẪU Soil quality – Sampling – Part 1: Guidance on the design of sampling programmes Lời nói đầu TCVN 7538-1:2006 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-1:2002. TCVN 7538–1:2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy […]

TCVN 7538-1:2006 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7538 – 2 : 2005 ISO 10381 – 2 : 2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẤY MẪU Soil quality – Sampling – Part 2: Guidance on sampling techniques Lời nói đầu TCVN 7538 – 2 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 10381 – 2 : 2002. TCVN 7538 – 2 : 2005 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu – TCVN 7538 – 2 : 2005 (ISO 10381 – 2 : 2002) Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. – TCVN 7538 – 3 : 2005 (ISO 10381 – 3 : […]

TCVN 7538 – 2 : 2005 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7538-3 : 2005 ISO 10381-3 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 3: HƯỚNG DẪN AN TOÀN Soil quality – Sampling – Part 3: Guidance on safety Lời nói đầu TCVN 7538-3 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-3 : 2001. TCVN 7538-3 : 2005 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu TCVN 7538-2 : 2005 (ISO 10381-2: 2002) Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. TCVN 7538-3 : 2005 (ISO 10381-3: 2001) Phần 3: Hướng dẫn an toàn TCVN 5960 : 1995 (ISO 10381-6: 1993) Hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu […]

TCVN 7538-3 : 2005 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...