tiêu chuẩn xây dựng 4611


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4611:1988 Nhóm H  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU QUY ƯỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP System of documents for building design – Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238:1977 “Tài liệu thiết kế. Kí hiệu thiết bị vận chuyển trong nhà công nghiệp Quy định chung 1.1.   Tiêu chuẩn này qui định các kí hiệu về thiết bị vận chuyển nhà công nghiệp để thể hiện bản vẽ xây dựng trong thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo ở các giai đoạn thiết kế. 1.2.   Các kí hiệu phải vẽ theo tỉ lệ bản vẽ 1.3.   Sức tải của các thiết bị vận chuyển tính bằng kilô Niutơn (KN). Khẩu độ hoặc tầm với của thiết bị tính bằng (m) 1.4.   Những kí hiệu qui […]

TCVN 4611:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...