tiêu chuẩn thay thê TCVN 5980


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184-1:2009 ISO 6107-1:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 1 Water quality – Vocabulary – Part 1 Lời nói đầu TCVN 8184-1:2009 thay thế TCVN 5980 : 1995 TCVN 8184-1:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-1 : 2004. TCVN 8184-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/ TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: –    TCVN 8184-1 : 2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; –    TCVN 8184-2 : 2009 (ISO 6107-2 : 2006), Phần 2; –    TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107-3 : 1993), Phần 3; –    TCVN 5983 : 1995 (ISO 6107-4 : 1993), Phần 4; –    TCVN 8184-5 : 2009    (ISO 6107-5    :    2004),    Phần   […]

TCVN 8184-1:2009 ISO 6107-1:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – ...