TIÊU CHUẨN: TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 4 – 1993
KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
Letter designation of quantities

     Lời nói đầu
TCVN 4 – 1993 được xây dựng trên cơ sở ISO 31 -1 -1992 (E).
TCVN 4 -1993 thay thế cho TCVN 4 – 74.
TCVN 4 – 1993 do Tiêu ban tiêu chuẩn TC10/ISO về “Tài liệu thiết kế” của Việt nam biên soạn; Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 108/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1993.

KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
Letter designation of quantities

1. Tiêu chuẩn này qui định cách dùng các chữ của bảng chữ cái Hy-lap và bằng chữ cái La-tinh, trừ chữ “o” viết hoa và viết thường để ký hiệu các đại lượng hình học thường dùng trên các bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật.
2. Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng thường dùng được qui định như sau:

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 4 – 1993 tại đây:

TIÊU CHUẨN: TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
TIÊU CHUẨN: TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG
TCVN_4-1993_Ky-hieu-bang-chu-cua-cac-dai-luong.pdf
Version: TIÊU CHUẨN: TCVN 4 – 1993
61.0 KiB
264 Downloads
Chi tiết