tiêu chuẩn sửa chữa máy xây dựng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of construction machinery. Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4056 : 2012 thay thế TCVN 4056 : 1985 TCVN 4056 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4056 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4056 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa […]

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of building plants. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy). Những thuật ngữ và định nghĩa này được sử dụng trong các tiêu chuẩn, qui phạm của Nhà nước, ngành, sách báo và các tài liệu khoa học kỹ thuật. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ Viết tắt Định nghĩa Tên không nên dùng Sơ đồ giải thích I. Khái niệm chung 1.1. Bảo dưỡng kĩ thuật BD   Tập hợp các biện pháp kĩ thuật nhằm duy trì máy luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt […]

TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ ...