Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng


Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng hay trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 23 – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Quy trình quản lý chất lượng công trình nhằm đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và mỹ thuật công trình, đơn vị thi công phải thực hiện đúng các chỉ dẫn, yêu cầu của thiết kế cũng như quy định của quy trình thi công và nghiệm thu được sử dụng để thi công các hạng mục công trình. Hãy tham khảo ngay nội dung hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng là gì?

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng biệt thự 2 tầng mái thái theo quy định của Nghị định Số: 46/2015/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình.

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là 1 trong 6 nội dung Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm:

1.Quản lý chất lượng xây dựng công trình.

2. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.

3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình.

4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng.

5. Quản lý hợp đồng xây dựng.

6. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng là gì?
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng

Văn bản quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Khi tìm hiểu các văn bản, tài liệu liên quan đến quản lý chất lượng công trình cũng như tìm hiểu về quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng, chúng ta có thể tìm hiểu các quy định tại:

– Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014

– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nghiệm thu vật liệu, công việc, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ hoàn công), trách nhiệm tư vấn giám sát phải ký nghiệm thu sau 24h…

– Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016

– Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Phân cấp công trình xây dựng biệt thự tân cổ điển đẹp

– Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi 1 số nội dung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án

– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

– Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (thay thế Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 25/05/2017 công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

– Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (thay cho Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017) Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị.

Văn bản quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng

>> Xem thêm: Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng mới nhất

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng hay trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng dược quy định cụ thể tại Điều 23 – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 23. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:

1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

4. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình.

5. Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có).

7. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

8. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

9. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tiêu chuẩn, nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quy trình quản lý chất lượng công trình xây dựng cần thực hiện theo các nguyên tắc như sau:

+ Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Luật Xây dựng + Nghị định QLCL và pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận.

+ Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

+ Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

+ Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng (Nhà thầu, Chủ đầu tư, Cơ quan chuyên môn về xây dựng nói trên) chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện.

+ Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin như: Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD), hệ thống thông tin công trình BIM, các giải pháp lưu trữ dữ liệu đám mây (cloud), thời gian thực (Realtime) để thực hiện quản lý chất lượng công trình.

+ Con người tham gia vào công việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng phải được đào tạo, tham gia các khóa huấn luyện như: Khóa học quản lý chất lượng công trình, lập hồ sơ chất lượng hoàn công công trình, ứng dụng phần mềm QLCL GXD.

Trên đây là toàn bộ những tiêu chuẩn quản lý chất lượng công trình xây dựng mà bạn có thể tham khảo để có thêm cho mình hiểu biết tường tận. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo Hotline 089 888 6767 để nhận tư vấn kỹ càng.