Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử

Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6985: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do […]

TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6987:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for Industrial effluents discharged into coastal waters using for waters sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6987: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng . Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản […]

TCVN 6987:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6986: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng n−ớc” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1.Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng . Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh […]

TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6982:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for water sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6982: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải […]

TCVN 6982:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC Water quality – Standards for industrial effluents discharged into lakes using for waters sports and recreation      Lời nói đầu TCVN 6983: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc […]

TCVN 6983:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6966-1:2001 ISO 8689-1:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH HỌC SÔNG – PHẦN 1: HƯỚNG DẪN DIỄN GIẢI CÁC DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG SINH HỌC TỪ CÁC CUỘC KHẢO SÁT ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Water quality – Biological classification of rivers – Part 1: Guidance on the interpretation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn diễn giải các dữ liệu chất lượng sinh học liên quan đến các dòng nước chảy thu được từ các cuộc khảo sát sinh vật đáy không xương sống cỡ lớn (từ đây gọi là động vật đáy không xương sống macrô). Cần thừa nhận rằng để đánh giá đầy đủ về trạng thái sinh thái học thì phải đánh giá các yếu tố khác của chất lượng sinh học. Chú thích – Phụ lục […]

TCVN 6966-1:2001 ISO 8689-1:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6966-2:2001 ISO 8689-2:2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH HỌC SÔNG – PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỂ HIỆN CÁC DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG SINH HỌC THU ĐƯỢC TỪ CÁC CUỘC KHẢO SÁT ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN Water quality – Biological classification of rives – Part 2: Guidance on the presentation of biological quality data from surveys of benthic macroinvertebrates Lời nói đầu TCVN 6966-2:2001 hoàn toàn tương đương với ISO 8689-2:2000 TCVN 6966-2:2001 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành. Lời giới thiệu Các dữ liệu chất lượng sinh học được sử dụng rất đa dạng cho các dòng nước chảy; việc sử dụng này bao gồm: đánh giá sự ô nhiễm, phân loại chất lượng […]

TCVN 6966-2:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – PHÂN LOẠI SINH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6984:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH BẢO VỆ THUỶ SINH Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life      Lời nói đầu TCVN 6984: 2001 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 “Chất lượng nước” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hay nước thải […]

TCVN 6984:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG CHO THUỶ LỢI Water quality – Water quality guidelines for irrigation. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi ( sau đây gọi là nước thuỷ lợi ) và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở để lựa chọn chất lượng nguồn nước thuỷ lợi phù hợp, nhằm tránh gây ô nhiễm và suy thoái môi trường đất, nước dưới đất và bảo vệ cây trồng. Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6773 : 2000 tại đây:

TCVN 6773 : 2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – CHẤT LƯỢNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4 Water quality. Terminology – Part 4 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A 2. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này: TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 – 1: 1986), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 1 TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 – 3: 1985), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 3 1. Sự ôxi hoá sinh học: Quá trình trong đó các vi sinh vật ôxi hoá trong nước (chủ yếu là chất hữu cơ). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 – 3, sự vô cơ hoá) 2. Độ phân huỷ sinh học: […]

TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality – Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước mặt. 1.2.Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn nước mặt. 2.Giá trị giới hạn 2.1.Danh mục các thông số, chất ô nhiễm và mức giới hạn cho phép trong n|ớc mặt đ|ợc quy định trong bảng 1. 2.2.Phương pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác định từng thông số và nồng độ cụ thể đựợc quy định trong các TCVN tương ứng. Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5942:1995 tại đây:

TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5982:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 3 Water quality. Terminology – Part 3 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Danh mục thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương cho ở phụ lục A. Rút nước: Tách nước ra khỏi nguồn nước nào đó một cách lâu dài hoặc tạm thời, để: a) Ngừng dùng nguồn nước tại khu vực đó, hoặc b) Chuyển nước sang nguồn nước khác trong khu vực đó Xử lí bằng than hoạt hoá: Quá trình nhằm tách khỏi nước hoặc, khỏi nước thải, các chất hữu cơ ở dạng keo hoặc hoà tan, bằng sự hấp thụ trên than hoạt hoá: thí dụ để khử bớt mùi, vị, hoặc màu của nước Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN […]

TCVN 5982:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN ...