tiêu chuẩn cấp nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4037 : 2012 thay thế TCVN 4037 : 1985. TCVN 4037 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4037 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4037:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Phạm […]

TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal water supply – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, xây dựng mới hoặc cải tạo. Chú thích : Khi thiết kế hệ thống cấp nước bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Quy định chung. 1.1. Hệ thống cấp nước bên trong được thiết kế để cấp nước trực tiếp tới các ni dùng nước. Hệ thống cấp nước bên trong (hệ thống cấp nước ăn uống, sinh […]

TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology anhd definition Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 01 Cấp nước   02   03 Hệ thống cấp nước   Hệ thống cấp nước cho một nhóm Toàn bộ các công trình bao gồm: công trình thu, trạm bơm, trạm làm sạch, trạm xử lý nước, mạng lưới đường ống, bể chứa để cung cấp nước có chất lượng bảo đảm tới các đơn vị dùng nước Hệ thống cấp nước cho các đơn vị dùng nước ở một vài khu dân cư Nhu cầu dùng nước 04. Lưu lượng nước Lượng nước chảy […]

TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA