Thông tư 09/2012/TT-BXD: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


BỘ XÂY DỰNG
Số: 09/2012/TT-BXD

THÔNG TƯ
Quy định sử dụng vật liệu xây không nung
trong các công trình xây dựng

  • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
  • Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  • Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
  • Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;
  • Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.
Vật liệu xây không nung bao gồm:
– Gạch xi măng – cốt liệu;
– Vật liệu nhẹ (gạch từ bê tông khí chưng áp, gạch từ bê tông khí không chưng áp, gạch từ bê tông bọt, tấm Panel từ bê tông khí chưng áp);
– Tấm tường thạch cao, tấm 3D;
– Gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp, gạch silicát…).
Các sản phẩm vật liệu không nung trên phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các hoạt động đầu tư xây dựng công trình bao gồm: người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Download toàn bộ Thông tư Xây dựng Số: 09/2012/TT-BXD tại đây:

Thông tư 09/2012/TT-BXD: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Thông tư 09/2012/TT-BXD: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
09-2012-TT-BXD-Quy-dinh-su-dung-vat-lieu-xay-dung-khong-nung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung.pdf
88.2 KiB
248 Downloads
Chi tiết