Thông tư 06/2013/TT-BXD: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ


BỘ XÂY DỰNG
Số: 06/2013/TT-BXD

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

  • Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
  • Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
  • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng.
2. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động Thiết kế đô thị tại Việt Nam.
Điều 2. Yêu cầu chung về Thiết kế đô thị
a) Thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và đồ án quy hoạch chi tiết phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Các quy định trong Luật quy hoạch đô thị liên quan đến Thiết kế đô thị được cụ thể hóa tại các chương II, III, IV của Thông tư này.
b) Đối với Thiết kế đô thị riêng phải lập nhiệm vụ và đồ án thiết kế. Cấp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Thiết kế đô thị riêng là Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc (đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Download toàn bộ Thông tư 06/2013/TT-BXD tại đây:

Thông tư 06/2013/TT-BXD: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
Thông tư 06/2013/TT-BXD: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
06-2013-TT-BXD-Huong-dan-ve-noi-dung-thiet-ke-do-thi.pdf
Version: Thông tư 06/2013/TT-BXD
147.4 KiB
295 Downloads
Chi tiết