thời gian đông kết


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – Determination of time of setting      Lời nói đầu TCVN 9338:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 376:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9338:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT Heavyweight concrete mixtures – […]

TCVN 9338:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DẺO TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN ĐÔNG KẾT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH Cements – Method for determinatoin of standard workability setting time and volume stability Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140: 1964, phần II và III. 1. Xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng 1.1. Thiết bị Dụng cụ Vika Dụng cụ Vika (hình1) gồm một thanh chạy hình trụ bằng kim loại được di chuyển tự do qua lỗ trượt (2). Muốn giữ thanh chạy ở độ cao cần thiết thì vặn vít (3). Trên thanh chạy có gắn kim (4) để đo sự chuyển động của thanh chạy trên thước chia độ (5), gắn chặt vào giá. Mỗi vạch của thước dài 1mm. Khi xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng thì gắn kim to (I =10 […]

TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...