thiết kế cách nhiệt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4605:1988 KĨ THUẬT NHIỆT – KẾT CẤU NGĂN CHE – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Heating techniques – Insulating components – Design standard 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định. Chú thích: 1. Khi thiết kế tường ngoài phải tính trước các biện pháp chống ẩm. 2. Thiết kế che nắng cho kết cấu ngăn che cần tuân theo các chỉ dẫn riêng. Tính nhiệt trở và ẩm trở của kết cấu ngăn che 2.1 Tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che nhiều lớp R0 ,tính bằng (m2.h 0C)/kcal, xác định theo công thức: R0 =Rt + RkC + Rn (m2.h. 0C)/kcal. (1) Trong đó: Rt = – Nhiệt trở mặt trong kết cấu ngăn che, tính […]

TCVN 4605:1988 KĨ THUẬT NHIỆT – KẾT CẤU NGĂN CHE ...