thăm dò điện


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 161:1987 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đối với việc sử dụng trong công tác khảo sát xây dựng những phương pháp thăm dò địa vật lý điện (gọi tắt là thăm dò điện) sau đây: 1. Phương pháp đo sâu điện. 2. Phương pháp đo mặt cắt điện. 3. Phương pháp nạp điện hố khoan. 4. Phương pháp trường điện thiên nhiên. 1.2. Công tác thăm dò điện trong khảo sát kỹ thuật phục vụ cho xây dựng cơ bản (gọi tắt là khảo sát xây dựng) là công tác nghiên cứu điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng nhằm thu thập những số liệu ban đầu cần thiết về trường điện tự nhiên và nhân tạo được phản ánh qua các cấu trúc địa hình, […]

TCXD 161:1987 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT ...