TCXDVN 320:2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIỂU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 320:2004
BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Hazardous solid waste landfills – Design standard

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải nguy hại, cải tạo hoặc thiết kế mới các ô chôn lấp chất thải nguy hại trong các bãi chôn lấp chất thải.
Danh mục chất thải được phép chôn lấp nêu trong phụ lục 1 của tiêu chuẩn này.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
• TCXD 51:1984: Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế
• TCXD 33:1985: Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế
• TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế
• TCVN 5938:1995: Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
• TCVN 5945:1995: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải
• TCVN 6696:2000: Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường
• TCVN 6706:2000: Chất thải nguy hại – Phân loại
• TCVN 6707:2000: Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo
• TCVN 6980:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
• TCVN 6981:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
• TCVN 6982:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước
• TCVN 6983:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước
• TCVN 6984:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh
• TCVN 6985:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCXDVN 320:2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCXDVN 320:2004 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI NGUY HẠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCXDVN320_2004_Bai-chon-lap-chat-thai-nguy-hai-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf
259.6 KiB
580 Downloads
Chi tiết