TCXDVN 315:2004 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TẠM: ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG THI CÔNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 315:2004
CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TẠM: ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG THI CÔNG

     LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 315 : 2004 “ Công trình thuỷ điện Sơn La, các qui định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình, tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm – đê quây và kênh dẫn dòng thi công ” do Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 – Tổng Công ty Điện lực Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 07/2004/QĐ-BXD ngày 29 tháng 4 năm
2004.
     1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung về an toàn ổn định công trình chính và tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm – đê quây và kênh dẫn dòng thi công của thuỷ điện Sơn La.
     2. TIÊU CHUẨN VIỆN DẪN
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
TCXDVN 285:2002
TCXDVN 250 : 2001

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 315:2004 tại đây:

TCXDVN 315:2004 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA – CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TẠM: ĐÊ QUÂY VÀ KÊNH DẪN DÒNG THI CÔNG
238.0 KiB
292 Downloads
Chi tiết