TCXDVN 298: 2003 Cấu kiện và các bộ phận của công trình Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương Pháp tính toán


TCXDVN 298: 2003

Cấu kiện và các bộ phận của công trình Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương Pháp tính toán

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính nhiệt trở và độ truyền nhiệt của các cấu kiện và các bộ phận của công trình, trừ các cửa đi, cửa sổ và các bộ phận khác có lắp kính, các cấu kiện có liên quan đến việc truyền nhiệt xuống đất, các cấu kiện mà không khí lọt qua được.

Phương pháp tính được dựa trên độ truyền nhiệt thiết kế thích hợp hoặc nhiệt trở của vật liệu và các sản phẩm có liên quan.

Phương pháp này áp dụng cho các cấu kiện và các bộ phận của công trình bao gồm các lớp chịu nhiệt đồng nhất (kể cả các lớp không khí).

Tiêu chuẩn này cũng quy định phương pháp gần đúng có thể áp dụng cho các lớp chịu nhiệt không đồng nhất, trừ những trường hợp lớp cách nhiệt có cầu nối bằng kim loại.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 298: 2003 tại đây:

TCXDVN 298: 2003 Cấu kiện và các bộ phận của công trình Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương Pháp tính toán
TCXDVN 298: 2003 Cấu kiện và các bộ phận của công trình Nhiệt trở và độ truyền nhiệt – Phương Pháp tính toán
TCXDVN_298-2003_Cau-kien-va-cac-bo-phan-cua-cong-trinh-Nhiet-tro-va-do-truyen-nhiet-Phuong-phap-tinh-toan.pdf
184.1 KiB
319 Downloads
Chi tiết