TCXDVN 266:2002 NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 266:2002
NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG

     LỜI NÓI ĐẦU
TCXDVN 266:2002 được biên soạn căn cứ vào Pháp lệnh về người tàn tật: Điều 26: “Việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình nhà ở, các công trình công cộng và thiết kế chế tạo các dụng cụ sinh hoạt, các phương tiện giao thông, liên lạc phải tính đến nhu cầu sử dụng thuận tiện của người tàn tật,
trước hết là người tàn tật các dạng vận động, thị giác, đồng thời phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành:
TCXDVN 266 : 2002 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Ban soạn thảo “Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo sử dụng của người tàn tật tại Việt Nam” biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng kí ban hành.
TCXDVN 266 : 2002 được biên soạn với sự hợp tác và tài trợ của Ủy ban Tổng thống Mỹ về việc làm cho người tàn tật (PCEPD) và Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH).

NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG
Residents – Guidance of accessible design and construction for people with disabilities

     1. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn này áp dụng khi xây dựng mới các loại nhà ở đảm bảo cho người tàn tật vận động và khiếm thị tiếp cận sử dụng, đồng thời khuyến khích áp dụng cho việc cải tạo, nâng cấp các khu nhà ở cũ có tính đến nhu cầu sử dụng của người tàn tật.
     2. Tiêu chuẩn viện dẫn
– QCXDVN 01 : 2002 – Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
– TCVN 4451 : 1987 – Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
– TCXDVN 264 : 2002 – Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 266:2002 tại đây:

TCXDVN 266:2002 NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG
TCXDVN 266:2002 NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG
TCXDVN_266-2002_Nha-o-Huong-dan-xay-dung-de-dam-bao-nguoi-tan-tat-tiep-can-su-dung.pdf
3.3 MiB
806 Downloads
Chi tiết