TCVN 286:2003 Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 286:2003

Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đóng và ép cọc áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thay thế một phần cho mục 7: “ Móng cọc và tường vây cọc ván” của TCXD 79: 1980.

Những công trình có điều kiện địa chất công trình đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng, đá cứng… mà chưa đề cập đến trong tiêu chuẩn này sẽ được thi công và nghiệm thu theo yêu cầu của Thiết kế, hoặc do Tư vấn đề nghị với sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

  1. 2.         Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 4453 : 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 205: 1998: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4091 : 1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 286:2003 tại đây:

TCVN 286:2003 Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCVN 286:2003 Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCXDVN_286-2003-dong-va-ep-coc-tieu-chuan-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
705.7 KiB
1787 Downloads
Chi tiết