TCVN ISO 19011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/ HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN ISO 19011:2003
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/ HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các nguyên tắc đánh giá, quản lý các chương trình đánh giá, thực hiện các cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường cũng như hướng dẫn về năng lực của chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tổ chức có nhu cầu tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài đối với hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường hoặc để quản lý chương trình đánh giá.
Về nguyên tắc, có thể áp dụng tiêu chuẩn này cho các loại hình đánh giá khác với điều kiện là phải xem xét thận trọng năng lực cần có của các thành viên trong đoàn đánh giá.
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN ISO 9000:2000 (ISO 9000 : 2000) Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.
ISO 14050:2000 Environmental management – Vocabulary (Quản lý môi trường – Từ vựng).

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN ISO 19011:2003 tại đây:

TCVN ISO 19011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/ HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVN ISO 19011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/ HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVNISO_19011-2003_Huong-dan-danh-gia-he-thong-quan-ly-chat-luong-va-hoac-he-thong-quan-ly-moi-truong.pdf
1.0 MiB
369 Downloads
Chi tiết