TCVN ISO 14050:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TỪ VỰNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN ISO 14050:2000
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – TỪ VỰNG
Environmental management – Vocabulary

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này bao gồm các thuật ngữ của các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường đã được đưa ra trong bộ TCVN ISO 14000.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
ISO 10241: 1992: Tiêu chuẩn thuật ngữ quốc tế – Soạn thảo và trình bày.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong một số trường hợp của tiêu chuẩn này, khi đưa ra các cách sử dụng riêng của một khái niệm nào đó thì được trình bày trong ngoặc trước định nghĩa.
3.1. Kết luận đánh giá
Audit conclusion
Conclusion d’audit
Ý kiến hoặc kết luận mang tính chuyên môn của chuyên gia đánh giá về đối tượng đánh giá dựa trên các phát hiện khi đánh giá.
3.2. Chuẩn cứ đánh giá
Audit criteria
Critères d’audit
Các chính sách, thủ tục, phương pháp thực hành các yêu cầu mà chuyên gia căn cứ vào đó đẻ so sánh các chứng cứ đánh giá đã thu thập được về đối tượng đánh giá.
Chú thích – Các yêu cầu có thể bao gồm nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn, hướng dẫn, các yêu cầu về tổ chức và các yêu cầu về pháp luật hoặc các yêu cầu quy định.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN ISO 14050:2000 tại đây:

TCVNISO 14050-2000 Quản lý môi trường - Từ Vựng
95.8 KiB
256 Downloads
Chi tiết