TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN ISO 14040:2000
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM –
NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ
Environmental Management – Lìe Cycle Assessment – Principles and framework

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ, các nguyên tắc và yêu cầu chung cho việc thực hiện và báo cáo các nghiên cứu về đánh giá chu trình sống. Tiêu chuẩn này không mô tả chi tiết kỹ thuật đánh giá chu trình sống.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN ISO 14041: 2000 (ISO 14041: 1998) ***: Quản lý môi trường – Đánh giá chu trình sống của sản phẩm – Xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê.
3. Định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các định nghĩa sau đây:
3.1. Sự phân định (allocation)
Việc phân chia các dòng đầu vào và đầu ra của quá trình đơn lẻ trong hệ thống sản phẩm được nghiên cứu/
3.2. Xác nhận so sánh (comparative assertion)
Công bố về môi trường liên quan đến tính chất trội hơn hoặc tương đương của một sản phẩm so sánh sản phẩm cạnh tranh có cùng chức năng.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN ISO 14040:2000 tại đây:

TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ
TCVN ISO 14040:2000 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM – NGUYÊN TẮC VÀ KHUÔN KHỔ
TCVNISO_14040-2000_Quan-ly-moi-truong-Danh-gia-chu-trinh-song-cua-san-pham-Nguyen-tac-va-khuon-kho.pdf
245.9 KiB
293 Downloads
Chi tiết