TCVN ISO 14024:2005 ISO 14024:1999 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG – GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I – NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN ISO 14024:2005
ISO 14024:1999
NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG – GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I – NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC
Evironmental labels and declarations – type i environmental labelling – principles and procedures

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc và thủ tục để xây dựng chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I bao gồm lựa chọn chủng loại sản phẩm, chuẩn cứ môi trường của sản phẩm và các đặc tính chức năng sản phẩm; cho mục đính đánh giá và chứng minh sự tuân thủ. Tiêu chuẩn này còn thiết lập các thủ tục chứng nhận để cấp nhãn môi trường.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
TCVN ISO 14020: 2000 (ISO 14020: 1998), Nhãn môi trường và công bố môi trường – Nguyên tắc chung.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng:
3.1.
Chương trình ghi nhãn môi trường kiểu I (Type I environmental labelling programme) Chương trình tự nguyện, dựa trên các chuẩn cứ của bên thứ ba, được bên thứ ba cấp giấy phép cho sử dụng nhãn môi trường trên sản phẩm, để chỉ ra tính thân thiện với môi trường một cách toàn diện của một sản phẩm trong một chủng loại sản phẩm cụ thể trên cơ sở xem xét vòng đời của sản phẩm đó.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN ISO 14024:2005 tại đây:

TCVN ISO 14024:2005 ISO 14024:1999 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG – GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I – NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC
TCVN ISO 14024:2005 ISO 14024:1999 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG – GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I – NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC
TCVNISO_14024-2005_Nhan-moi-truong-va-cong-bo-moi-truong-Ghi-nhan-moi-truong-kieu-I-Nguyen-tac-va-thu-tuc.pdf
158.4 KiB
244 Downloads
Chi tiết