TCVN ISO 14012:1997 Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường – Chuẩn Cứ Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN ISO 14012:1997

ISO 14012:1996

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – CHUẨN CỨ TRÌNH ĐỘ ĐỐI VỚI

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

Guidelines for environmential auditing – Qualification criteria for environmental auditors

Lời nói đầu

TCVN ISO 14012:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14012:1996.

TCVN ISO 14012:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207 Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Mở đầu

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường để giúp cho việc áp dụng hệ thống quản lý và đánh giá môi trường.

Các chuyên gia đánh giá nội bộ cũng phải có các năng lực như chuyên gia đánh giá bên ngoài nhưng không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các chuẩn cứ nêu chi tiết trong tiêu chuẩn này, dựa trên các yếu tố sau:

– Quy mô, bản chất, mức độ phức tạp và các tác động môi trường của tổ chức;

– Tốc độ phát triển của các kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan trong nội bộ tổ chức.

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – CHUẨN CỨ TRÌNH ĐỘ ĐỐI VỚI

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

Guidelines for environmential auditing – Qualification criteria for environmental auditors

  1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường và chuyên gia đánh giá trưởng.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho cả chuyên gia đánh giá nội bộ và bên ngoài. Tiêu chuẩn này không qui định chuẩn cứ để lựa chọn thành phần của đoàn đánh giá. Cần tham khảo TCVN ISO 14011:1997 để có các thông tin thêm nữa về các đối tượng này.

Chú thích 1 – Tiêu chuẩn này được soạn thảo song song với các tiêu chuẩn về nguyên tắc chung đánh giá môi trường TCVN ISO 14010 và về hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14011. Tiêu chuẩn này có thể thay đổi khi soạn thảo hướng dẫn chi tiết về các loại đánh giá môi trường khác.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 14001:1996 Hệ thống quản lý môi trường – Qui định và hướng dẫn sử dụng;

TCVN ISO 14010:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung;

TCVN ISO 14011:1997 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Thủ tục đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN ISO 14012:1997 tại đây:

TCVN 14012-1997 - Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường - Chuẩn Cứ Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá
TCVN 14012-1997 - Hướng Dẫn Đánh Giá Môi Trường - Chuẩn Cứ Trình Độ Đối Với Chuyên Gia Đánh Giá
TCVNISO14012_1997_Huong_dan-danh-gia-moi-truong-Chuan-cu-trinh-do-doi-voi-chuyen-gia-danh-gia-moi-truong.pdf
67.5 KiB
237 Downloads
Chi tiết