TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN ISO 14011:1997

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Guidelines for environmental auditing – Audit procedures – Auditing of environmental management systems

  1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng

TCVN ISO 14010: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung

TCVN ISO 14012: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường.

  1. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa nêu trong TCVN ISo 14010: 1997 và ISO 14001 và các định nghĩa dưới đây:

Chú thích 1 – Thuật ngữ và định nghĩa trong lĩnh vực quản lý môi trường được quy định trong ISO 14050.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN ISO 14011:1997 tại đây:

TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVNISO14011_1997_Huong-dan-danh-gia-moi-truong-Thu-tuc-danh-gia-Danh-gia-he-thong-quan-ly-moi-truong.pdf
85.5 KiB
221 Downloads
Chi tiết