TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – NGUYÊN TẮC CHUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN ISO 14010:1997

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – NGUYÊN TẮC CHUNG

Guidelines for environmental auditing – General principles

  1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung về đánh giá môi trường, các nguyên tắc này áp dụng cho mọi loại đánh giá môi trường. Mọi hoạt động đánh giá môi trường được coi là phù hợp với tiêu chuẩn này nếu chúng đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn.

Chú thích:

Các chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường, đánh giá trưởng được nêu ở TCVN ISO 14012: 1997

Dựa theo ISO 14001: 1996

Hướng dẫn tiến hành đánh giá hệ thống quản lý môi trường nêu trong TCVN ISO 14011: 1997

PHỤ LỤC A

Tài liệu tham khảo

[1] ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng.

[2] ISO 14011: 1996, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Thủ tục đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

[3] ISO 14012: 1996, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường.

[4] ISO 14050: Quản lý môi trường – Thuật ngữ và định nghĩa.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN ISO 14010:1997 tại đây:

TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - NGUYÊN TẮC CHUNG
TCVN ISO 14010:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG - NGUYÊN TẮC CHUNG
TCVNISO14010_1997_Huong-dan-danh-gia-moi-truong-Nguyen-tac-chung.pdf
91.4 KiB
203 Downloads
Chi tiết