TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN ISO 14004:1997

ISO 14004:1996

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ NGUYÊN TẮC,

HỆ THỐNG VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ

Environmental management system – General guidelines on principles, systems

and supporting techniques

Lời nói đầu

TCVN ISO 14004:1997 hoàn toàn tương đương với ISO 14004:1996

TCVN ISO 14004:1997 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 207

Quản lý môi trường biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  1. Lời giới thiệu

1.1. Tổng quan

Khi sự quan tâm đến việc giữ gìn và nâng cao chất lượng môi trường tăng lên, và để bảo vệ sức khỏe con người, thì các tổ chức với mọi quy mô cũng ngày càng chú ý đến các tác động tiềm tàng của những hoạt động sản phẩm và dịch vụ của họ. Kết quả thực hiện về môi trường của một tổ chức có một tầm quan trọng ngày càng tăng đối với các bên hữu quan ở trong và ngoài tổ chức. Để đạt kết quả thực hiện về môi trường hợp lý đòi hỏi sự cam kết của tổ chức phải theo một cách tiếp cận có hệ thống và có sự cải tiến liên tục Hệ thống quản lý môi trường của mình.

Mục đích chính của tiêu chuẩn này là hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện hoặc cải tiến một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT). Mục đích này phù hợp với nguyên lý phát triển bền vững, và thích hợp với mọi cơ cấu văn hóa, xã hội và tổ chức.

Chỉ TCVN 14001 : 1997 bao gồm các yêu cầu có thể đánh giá được một cách khách quan để chứng nhận phù hợp và đăng ký, hoặc để tự công bố. TCVN ISO 14004 bao gồm các ví dụ, mô tả và sự lựa chọn mà những nội dung này giúp cho việc áp dụng một hệ thống quản lý môi trường và tăng cường mối quan hệ của HTQLMT với sự quản lý toàn bộ của tổ chức.

Tiêu chuẩn này xem xét các yếu tố của một HTQLMT và đưa ra chỉ dẫn thực tế và thực hiện hoặc tăng cường hệ thống này. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp cho các tổ chức những chỉ dẫn làm sao đề xướng, cải tiến hoặc duy trì có hiệu quả một HTQLMT. Một hệ thống như vậy là thiết yếu để tổ chức dự báo và đáp ứng được những mục tiêu về môi trường và đảm bảo sự phù hợp liên tục với các yêu cầu quốc gia và/ hoặc quốc tế.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN ISO 14004:1997 tại đây:

TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
TCVN ISO 14004:1997 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
TCVNISO14004_2005_He-thong-quan-ly-moi-truong-Huong-dan-chung-ve-nguyen-tac-he-thong-va-kỹ-thuat-ho-tro.pdf
494.2 KiB
220 Downloads
Chi tiết