TCVN 9505:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít – Thi công và nghiệm thu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9505 : 2012

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt

Lời nói đầu

TCVN 9505 : 2012 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 9505 : 2012 thay thế 22TCN 250 -1998.

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt

  1. Phạm vi áp dụng

 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhũ tương nhựa đường axít trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với đường cao tốc, đường có vận tốc thiết kế 80 km/h trở lên.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 7572-1÷20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

TCVN 8817 : 2011 Nhũ tương nhựa đường a xít – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8859 : 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ôtô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8864 : 2011 Mặt đường ôtô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét

TCVN 8865 : 2011 Mặt đường ô tô -Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9505 : 2012 tại đây:

TCVN 9505:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu
117.9 KiB
1717 Downloads
Chi tiết