TCVN 9405:2012 Sơn tường – Sơn nhũ tương – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9405:2012

SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN

Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat

Lời nói đầu

TCVN 9405:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 341:2005 thành tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9405:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SƠN TƯỜNG – SƠN NHŨ TƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NHIỆT ẨM CỦA MÀNG SƠN

Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of resistance to damp heat

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn nhũ tương nước dùng để trang trí và bảo vệ tường trong và ngoài các công trình xây dựng.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni. Lấy mẫu.

TCVN 2094:1993, Sơn – Phương pháp gia công màng.

TCVN 2096:1993, Sơn – Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô.

TCVN 5502:2003, Nước sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng.

TCVN 6934:2001, Sơn tường – Sơn nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

  1. Quy tắc thử

Cho màng sơn chịu tác động đồng thời của nhiệt và ẩm (nhiệt độ (55 ± 2) oC và độ ẩm không dưới 95 %) trong thời gian quy định, sau đó đánh giá màng sơn theo các dấu hiệu hư hỏng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9405:2012 tại đây:

TCVN 9405:2012 - Sơn tường - Sơn nhũ tương – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
TCVN 9405:2012 - Sơn tường - Sơn nhũ tương – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
TCVN_9405_2012_son-tuong-son-nhu-tuong-phuong-phap-xac-dinh-do-ben-nhiet-am-cua-mang-son_.pdf
102.2 KiB
784 Downloads
Chi tiết