TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9404:2012

SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI

Paint for construction – Classification

  Lời nói đầu

TCVN 9404:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 321:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9404:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

SƠN XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI

Paint for construction – Classification

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại sơn dùng để trang trí, bảo vệ các kết cấu và bề mặt công trình xây dựng.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Sơn xây dựng (Paint for construction)

Là vật liệu ở dạng lỏng, hồ hay bột. Khi phủ lên bề mặt nền cần sơn (gạch, vữa bê tông, gỗ hoặc kim loại) tạo ra màng rắn bám chắc trên bề mặt đó, có khả năng bảo vệ, trang trí và có tính chất riêng theo yêu cầu.

2.2. Chất tạo màng (Blinder)

Là chất kết dính (nguyên liệu chính của sơn) có tính chất vật lý và hóa học mang lại cho sơn những tính chất cơ lý hóa đặc trưng.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1. Sơn xây dựng

2.2. Chất tạo màng

  1. Phân loại

3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng

3.2. Phân loại theo chất tạo màng

3.3. Phân loại theo môi trường phân tán

Phụ lục A (tham khảo) Quan hệ giữa hệ sơn và tính năng sử dụng

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI
TCVN 9404:2012 SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI
TCVN_9404_2012_son-xay-dung-phan-loai.pdf
92.6 KiB
1100 Downloads
Chi tiết