TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi – Xác định tính đống nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9396:2012

CỌC KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM

Bored pile – Determination of homogeneity of concrete – Sonic pulse method

Lời nói đầu

TCVN 9396:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 358:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9396:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CỌC KHOAN NHỒI – XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM

Bored pile – Determination of homogeneity of concrete – Sonic pulse method

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua ống. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác nhau có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba – ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9396:2012 tại đây:

TCVN 9396-2012 - Cọc khoan nhồi - Xác định tính đống nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
TCVN 9396-2012 - Cọc khoan nhồi - Xác định tính đống nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
TCVN_9396_2012_coc-khoan-nhoi-xac-dinh-tinh-dong-nhat-cua-be-tong-phuong-phap-xung-sieu-am.pdf
189.9 KiB
1123 Downloads
Chi tiết