TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9395:2012

CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Bored pile – Construction, check and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9395:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 326:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9395:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Bored pile – Construction, check and acceptance

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5308:1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 9393:2012, Cọc-Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

TCVN 9396:2012, Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông.

TCVN 9397:2012, Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Quy định chung
 4. Công tác chuẩn bị
 5. Dung dịch khoan
 6. Công tác tạo lỗ khoan
 7. Công tác gia công và hạ cốt thép
 8. Xử lý cặn lắng đáy lỗ khoan trước khi đổ bê tông
 9. Đổ bê tông
 10. Rút ống vách và vệ sinh đầu cọc
 11. Kiểm tra và nghiệm thu
 12. Các biện pháp an toàn lao động
 13. Các biện pháp an toàn lao động

Phụ lục A (Tham khảo) Thang điểm kiểm tra tính toàn khối cọc khoan nhồi

Phụ lục B (Tham khảo) Sơ đồ đánh giá và xử lý cọc khoan nhồi

Phụ lục C (Tham khảo) Báo cáo tổng hợp thi công cọc khoan nhồi

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9395:2012 tại đây:

TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9395_2012_coc-khoan-nhoi-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
Version: TCVN 9395:2012
132.1 KiB
4388 Downloads
Chi tiết