TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9394:2012

ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Pile driving and static jacking works- Construction, check and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9394:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9394:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây

dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

ĐÓNG VÀ ÉP CỌCTHI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Pile driving and static jacking works- Construction, check and acceptance

 1. Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi.

1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình có điều kiện địa chất công trình đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng, đá cứng… Các công trình này được thi công và nghiệm thu theo yêu cầu của Thiết kế, hoặc do Tư vấn đề nghị với sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5308:1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 9393:2012, Cọc-Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Quy định chung
 5. Vật liệu cọc
 6. Hạ cọc bằng búa đóng và búa rung
 7. Hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh
 8. Giám sát và nghiệm thu
 9. An toàn lao động

Phụ lục A (tham khảo) Biên bản hạ cọc

Phụ lục B (Tham khảo) Hư hỏng cọc bê tông cốt thép khi đóng

Phụ lục c (Tham khảo) Xác định ứng suất động trong cọc BTCT khi đóng

Phụ lục D (Tham khảo) cấu tạo mũ cọc

Phụ lục E (Tham khảo) Biểu ghi độ chối đóng cọc

Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9394:2012 tại đây:

TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9394_2012_dong-va-ep-coc-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
Version: TCVN 9394:2012
340.7 KiB
2378 Downloads
Chi tiết