TCVN 9390 : 2012 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9390:2012

THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG –  YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Steel for the renforcement of concrete – Pressed sleeve splicing – Design, construction and acceptance requirements

Lời nói đầu

TCVN 9390:2012 được chuyển đổi từ TCXD 234:1999 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9390:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG –  YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Steel for the renforcement of concrete – Pressed sleeve splicing – Design, construction and acceptance requirements

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, thi công và nghiệm thu mối nối cốt thép thanh vằn nhóm CB300-V, CB400-V, đường kính từ 18 mm đến 40 mm trong kết cấu bê tông cốt thép công trình dân dụng và công nghiệp.

Tiêu chuẩn không áp dụng cho những kết cấu làm việc ở môi trường nhiệt độ thấp hơn âm 20 oC và kết cấu có chỉ dẫn thiết kế riêng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197:2002 (ISO 6892:1998), Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

TCVN 5574:2012Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9390:2012 tại đây:

TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9390:2012 Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN_9390_2012_thep-cot-be-tong-moi-noi-bang-dap-ep-ong-yeu-cau-thiet-ke-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
311.3 KiB
1088 Downloads
Chi tiết