TCVN 9384:2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 9384:2012

BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG
Waterstops for joint in construction works – Specifications for use

     Lời nói đầu

  TCVN 9384:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 290:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9384:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

– YÊU CẦU SỬ DỤNG
Waterstops for joint in construction works – Specifications for use

     1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho băng chắn nước dùng trong mối nối giữa hai khối xây hoặc hai cấu kiện bê tông có yêu cầu chống thấm của công trình xây dựng.

Các công trình chịu ăn mòn hóa chất có thể áp dụng tiêu chuẩn này với điều kiện vật liệu cấu thành băng chắn nước là loại chống ăn mòn.

     2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2229:2007 (ISO 188:1998), Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt.
TCVN 4501:2009, Chất dẻo – Phương pháp thử độ kéo giãn.
TCVN 4509:2006 (ISO 37:2005), Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định các tính chất ứng suất giãn dài khi kéo.

     3. Thuật ngữ và định nghĩa

Băng chắn nước (Waterstops)
Sản phẩm xây dựng có dạng băng dài được chế tạo sẵn để làm vật chắn nước chống thấm cho các mối nối công trình xây dựng.

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Phân loại
5. Yêu cầu sử dụng
Phụ lục A (tham khảo) Tuổi thọ dự kiến vật liệu băng chắn nước
Phụ lục B (tham khảo) Các dạng băng chắn nước điển hình
Phụ lục C (tham khảo) Các trường hợp ứng dụng điển hình băng chắn nước
Phụ lục D (tham khảo) Lắp đặt băng chắn nước đặt trong
Phụ lục E (tham khảo) Lắp đặt, định vị băng chắn nước mềm đặt ngoài
Phụ lục F (tham khảo) Nối băng chắn nước mềm
Phụ lục G (tham khảo) Sửa chữa mối nối khe co giãn chắn nước
Phụ lục H (tham khảo) Lắp đặt băng chắn nước cứng
Phụ lục I (tham khảo) Hàn nối băng chắn nước cứng
Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9384:2012 tại đây:

TCVN 9384:2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG
TCVN 9384:2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG
TCVN_9384_2012_bang-chan-nuoc-dung-trong-moi-noi-cong-trinh-xay-dung-yeu-cau-su-dung.pdf
585.3 KiB
383 Downloads
Chi tiết