TCVN 9381 : 2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9381:2012

HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ

Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures

Lời nói đầu

TCVN 9381:2012 chuyển từ TCXDVN 373:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9381:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ

Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures

1 Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo gỡ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng.

1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

2 Tài liệu viện dẫn

TCVN 2737:1995, Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5573:1991, Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5575:2012, Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Ký hiệu

4 Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

4.1 Nội dung và phạm vi đánh giá

4.2 Khảo sát sơ bộ

4.3 Khảo sát chi tiết

4.4 Phân tích, đánh giá

4.5 Lập báo cáo

5 Phương pháp đánh giá

5.1 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

5.2 Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện

5.2.1 Nguyên tắc chung

5.2.2 Đáng giá nền móng

5.2.3 Đánh giá cấu kiện kết cấu xây gạch

5.2.4 Đánh giá cấu kiện kết cấu gỗ

5.2.5 Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép

5.2.6 Đánh giá cấu kiện kết cấu thép

5.3 Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà

5.3.1 Nguyên tắc đánh giá chung

5.3.2 Phân cấp nguy hiểm của nhà

5.3.3 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp

5.3.4 Phương pháp đánh giá tổng hợp

Phụ lục A (Tham khảo) Trình tự và nội dung khảo sát kỹ thuật nhà

Phụ lục B (Tham khảo) Vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép

Phụ lục C (Tham khảo) Vết nứt trong két cấu xây gạch

Phụ lục D (Tham khảo) Ví dụ tính toán

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9381:2012 tại đây:

TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
TCVN_9381_2012_huong-dan-danh-gia-muc-do-nguy-hiem-cua-ket-cau-nha.pdf
720.4 KiB
1443 Downloads
Chi tiết