TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9379:2012

KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN

Building structures and foundations – Basic rules for calculations

    Lời nói đầu

TCVN 9379:2012 chuyển đổi từ TCXD 40:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9379:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN

Building structures and foundations – Basic rules for calculations

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu làm bằng các vật liệu khác nhau và nền của tất cả các dạng xây dựng theo trạng thái giới hạn trên cơ sở áp dụng các phương pháp của lý thuyết xác suất và thống kê toán học.

Tiêu chuẩn này bao gồm những nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu và nền dưới tác dụng của lực.

Dựa theo tiêu chuẩn này cần lập tiêu chuẩn thiết kế các kết cấu làm bằng vật liệu khác nhau và nền nhà, công trình có chức năng khác nhau.

  1. Cơ sở tính toán

2.1 Kết cấu xây dựng và nền cần tính với tải trọng và tác động theo phương pháp trạng thái giới hạn. Cho phép tính toán kết cấu xây dựng và nền của nhà và công trình trên cơ sở những đánh giá về kinh tế theo các tài liệu tiêu chuẩn tương ứng.

2.2 Trạng thái giới hạn là trạng thái mà trong đó kết cấu, nền, nhà hoặc công trình thỏa mãn các yêu cầu cần thiết khi khai thác sử dụng hoặc khi thi công.

2.3 Trạng thái giới hạn được chia thành hai nhóm:

– Nhóm 1: bao gồm những trạng thái giới hạn dẫn đến việc mất khả năng chịu tải, hay dẫn đến sự bất lợi hoàn toàn về mặt sử dụng kết cấu hoặc nền.

– Nhóm 2: bao gồm những trạng thái giới hạn gây khó khăn cho việc sử dụng bình thường kết cấu và nền.

Trạng thái giới hạn nhóm 1 gồm:

– Sự mất ổn định tổng thể về hình dáng;

– Sự mất ổn định về vị trí;

– Sự phá hủy một đặc điểm bất kì nào đó;

– Sự chuyển đổi thành một hệ mới;

– Sự thay đổi hình dạng;

– Trạng thái dẫn đến sự cần thiết phải ngừng khai thác sử dụng do vật liệu biến dạng lớn, do các mối nối bị cắt do các vết nứt phát triển quá lớn;

Trạng thái giới hạn thuộc nhóm 2 gồm những trạng thái vượt quá mức cho phép:

– Sự biến dạng của kết cấu do bị uốn, xoắn, lún;

– Sự dao động của kết cấu;

– Sự thay đổi vị trí;

– Sự tạo thành hoặc phát triển vết nứt.

    MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Cơ sở tính toán
  3. Các đặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán của vật liệu và đất nền
  4. Các đặc trưng tiêu chuẩn và đặc trưng tính toán của tải trọng và tác động
  5. Tính toán điều kiện làm việc và mục đích sử dụng của kết cấu

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9379:2012 tại đây:

TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN
TCVN 9379:2012 KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN
TCVN_9379_2012_ket-cau-xay-dung-va-nen-nguyen-tac-co-ban-ve-tinh-toan.pdf
Version: TCVN 9379:2012
65.7 KiB
833 Downloads
Chi tiết