TCVN 9378 : 2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9378:2012

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ

Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures

Lời nói đầu

TCVN 9378:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 270:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9378:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY GẠCH ĐÁ

Investigation, evaluation of existing situation of masonry houses and structures

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công việc khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình có kết cấu khối xây gạch đá, kể cả các công trình cổ xây bằng vữa vôi, vữa tam hợp, vữa xi măng.

Riêng đối với các công trình có khối xây mài chập liên kết bằng keo thực vật (tháp Chăm, tháp Khmer) hoặc công trình xây bằng vữa đất thì phần khảo sát có thể áp dụng chỉ dẫn này và phải tính đến đặc thù của chúng; phần đánh giá phải có thí nghiệm khối xây.

Không áp dụng chỉ dẫn này với những trường hợp khối xây có gia cường bằng keo hay vữa cường độ cao…

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 5573:1991, Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 9349:2012, Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đt th độ bám dính nền.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9378:2012 tại đây:

TCVN 9378 2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
TCVN 9378 2012 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
TCVN_9378_2012_khao-sat-danh-gia-tinh-trang-nha-va-cong-trinh-xay-gach-da.pdf
752.9 KiB
600 Downloads
Chi tiết