TCVN 9377-3:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9377-3:2012

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 3: Wall tiling work

    Lời nói đầu

TCVN 9377-3:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 303:2006 phần 3 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2

Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9377-3:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây

dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ

công bố.

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 3: Wall tiling work

  1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng của công tác ốp trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3121:2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử.

TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4732:2007, Đá ốp lát xây dựng.

TCVN 6414:1998, Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6884:2001, Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6883:2001, Gạch granít – Yêu cầu kỹ thuật.

    MỤC LỤC

1 Phạm vi áp dụng

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Công tác ốp

5 Kiểm tra và nghiệm thu

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9377-3:2012 tại đây:

TCVN 9377-3:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG
TCVN 9377-3:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 3: CÔNG TÁC ỐP TRONG XÂY DỰNG
TCVN_9377-3_2012_cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-3-cong-tac-op-trong-xay-dung.pdf
Version: TCVN 9377-3:2012
73.3 KiB
1280 Downloads
Chi tiết