TCVN 9377-2:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9377-2:2012

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 2: Plastering work

    Lời nói đầu

TCVN 9377-2:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 303:2006 phần 2 và TCXD 159:1986 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9377-2:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 2: Plastering work

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng của công tác trát trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3121:2003, Vữa xây dựng – Phương pháp thử.

TCVN 4029:1985, Xi măng – Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý.

TCVN 4030:2003, Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn.

TCVN 4031:1985, Xi măng – Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích.

TCVN 4032:1985, Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén.

TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

    MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Công tác trát
  5. Kiểm tra và nghiệm thu

Phụ lục A. Nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng đá trang trí

Phụ lục B. Một số dụng cụ thi công trát đá trang trí

Phụ lục C. Mỏ đá dùng làm đá lát trang trí (ở phía Bắc)

Phụ lục D. Chế tạo sáp đánh bóng

Phụ lục E. Liều lượng pha trộn vữa trát đá

Download tooàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9377-2:2012 tại đây:

TCVN 9377-2:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG
TCVN 9377-2:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 2: CÔNG TÁC TRÁT TRONG XÂY DỰNG
TCVN_9377-2_2012_cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-2-cong-tac-trat-trong-xay-dung.pdf
Version: TCVN 9377-2:2012
96.8 KiB
3709 Downloads
Chi tiết