TCVN 9377-1:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9377-1:2012

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 1: Paving and Smoothing works

    Lời nói đầu

TCVN 9377-1:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 303:2004 phần 1 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9377-1:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU –

PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG

Finish works in construction – Execution and acceptance – Part 1: Paving and Smoothing works

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và hướng dẫn trình tự để thi công, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công tác lát và láng trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung.

TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung.

TCVN 4314:2003, Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4732:2007, Đá ốp lát tự nhiên.

TCVN 6065:1995, Gạch xi măng lát nền.

TCVN 6074:1995, Gạch lát granito.

TCVN 6476:1999, Gạch bê tông tự chèn.

TCVN 7745:2007, Gạch gốm ốp lát bán ép khô. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7960:2008, Ván sàn gỗ. Yêu cầu kỹ thuật.

    MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Công tác lát

4.1. Yêu cầu kỹ thuật

4.2. Quy trình thi công

5.Công tác láng

5.1. Yêu cầu kỹ thuật

5.2. Quy trình thi công

  1. Kiểm tra và nghiệm thu

6.1. Kiểm tra

6.2. Nghiệm thu

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9377-1:2012 tại đây:

TCVN 9377-1:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG
TCVN 9377-1:2012 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU – PHẦN 1: CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG
TCVN_9377-1_2012_cong-tac-hoan-thien-trong-xay-dung-thi-cong-va-nghiem-thu-phan-1-cong-tac-lat-va-lang-trong-xay-dung_.pdf
Version: TCVN 9377-1:2012
89.1 KiB
1458 Downloads
Chi tiết