TCVN 9376:2012 NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9376:2012

NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP
Residential building from precast reinforced concrete large panel – Construction, check and acceptance

     Lời nói đầu
TCVN 9376:2012 được chuyển đổi từ 20 TCN 147:1986 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9376:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP
Residential building from precast reinforced concrete large panel – Construction, check and acceptance

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho giai đoạn thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép nhà ở tấm lớn không khung có chiều cao đến 9 tầng.
Các loại cấu kiện lắp ghép tấm lớn được sản xuất trong nhà máy hoặc trên sân bãi công trường đều áp dụng tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH:
1. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng khi thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép các nhà ở công cộng và các loại nhà khác lắp ghép bằng tấm lớn không khung với chiều cao đến 9 tầng có kết cấu giống như các nhà ở.
2. Các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn của các nhà ở lắp ghép tấm lớn dùng bê tông nặng, cấu tạo một lớp được sản xuất trong nhà máy hoặc trên sân bãi công trường phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo qui định của thiết kế.
3. Từ 3.1 đến 9.5.4 của bản tiêu chuẩn này, thuật ngữ “Nhà ở lắp ghép tấm lớn không khung” còn được gọi là “Nhà ở lắp ghép tấm lớn”.
     2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 5308:1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

     MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Nguyên tắc chung
4. Vận chuyển và xếp dỡ cấu kiện
5. Thiết bị thi công
6. Lắp ghép cấu kiện
7. Thi công mối nối
8. Kiểm tra và nghiệm thu
9. Công tác an toàn
Phụ lục A. Kích thước của vòng treo có khóa
Phụ lục B. Kích thước của vòng treo cố định
Phụ lục C. Kích thước của móc cẩu có khóa an toàn
Phụ lục D. Nhật ký lắp ghép
Phụ lục E. Nhật ký công tác hàn
Phụ lục F. Nhật ký công tác đổ bê tông mối nối
Phụ lục G. Nhật ký thi công chống thấm mối nối
Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9376:2012 tại đây:

TCVN 9376:2012 NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP
TCVN 9376:2012 NHÀ Ở LẮP GHÉP TẤM LỚN - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP GHÉP
TCVN_9376_2012_nha-o-lap-ghep-tam-lon-thi-cong-va-nghiem-thu-cong-tac-lap-ghep.pdf
1.0 MiB
425 Downloads
Chi tiết