TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG


 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9364:2012

NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG

High – rise buildings – Technical guide for survey work during construction

    Lời nói đầu

TCVN 9364:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 203:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9364:2012 do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG

High – rise buildings – Technical guide for survey work during construction

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra và nghiệm thu từng giai đoạn, trong quá trình xây dựng cho đến khi sử dụng công trình sau này.

1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc đo đạc biến dạng trong quá trình xây dựng các công trình cao tầng, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và tham khảo cho các công trình thấp tầng.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9360:2012, Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng bằng phương pháp đo cao hình học.

    MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Công tác đo đạc trong quá trình thi công
  4. Hướng dẫn về công tác đo chuyển vị khi xây dựng nhà cao tầng bằng phương pháp trắc địa
  5. Phụ lục A (quy định) Một số quy định về các mẫu số đo và các quy cách bảng biểu trong tính toán biến dạng
  6. Phụ lục B (tham khảo) Một số thiết bị dùng trắc địa

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9364:2012 tại đây:

TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG – KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG
TCVN_9364_2012_nha-cao-tang-ky-thuat-do-dac-phuc-vu-cong-tac-thi-cong.pdf
Version: TCVN 9364:2012
752.7 KiB
1053 Downloads
Chi tiết