TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9363:2012

KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG

Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building

    Lời nói đầu

TCVN 9363:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 194:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9363:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG

Building surveys – Geotechnical investigation for high rise building

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này là cơ sở để lập phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4419:1987, Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

TCVN 9364:2012, Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Quy định chung
  5. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác KSĐKT
  6. Quan trắc địa kỹ thuật
  7. Báo cáo khảo sát địa kỹ thuật

Phụ lục A (Quy định) Nội dung báo cáo khảo sát địa kỹ thuật

Phụ lục B (Tham khảo) Một số khái niệm, định nghĩa về nhà cao tầng

Phụ lục C (Tham khảo) Chiều sâu các điểm thăm dò – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế cơ sở

Phụ lục D (Tham khảo) Bố trí mạng lưới thăm dò – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế kỹ thuật

Phụ lục E (Tham khảo) Các phương pháp thí nghiệm hiện trường

Phụ lục F (Tham khảo) Các phương pháp thí nghiệm trong phòng

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9363:2012 tại đây:

TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG
TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG
TCVN_9363_2012_khao-sat-cho-xay-dung-khao-sat-dia-ky-thuat-cho-nha-cao-tang.pdf
Version: TCVN 9363:2012
114.7 KiB
958 Downloads
Chi tiết