TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9361:2012

CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Foundation works – Check and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9361:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Foundation works – Check and acceptance

 1.  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho thi công và nghiệm thu các công tác về xây dựng nền và móng của tất cả các loại nhà và công trình.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 1.  Nguyên tắc chung

3.1 Trình tự và biện pháp thi công xây dựng nền và móng phải phối hợp với các công tác xây dựng những công trình ngầm, xây dựng đường sá của công trường và các công tác khác của “chu trình không”.

CHÚ THÍCH: Chuỗi công việc bao gồm đào hố móng, xây dựng nền, xây dựng móng, rồi lấp đất lại (đến cao trình ban đầu) được gọi là chu trình không.

3.2. Việc lựa chọn biện pháp thi công, xây dựng nền và móng phải xét đến các số liệu khảo sát địa chất công trình đã thực hiện khi thiết kế công trình. Trong trường hợp điều kiện địa chất công trình thực tế của khu vực xây dựng không phù hợp với những tính toán trong thiết kế thì cần tiến hành những nghiên cứu bổ sung về địa chất.

3.3. Các vật liệu, cấu kiện, bộ phận kết cấu dùng khi xây dựng nền và móng phải thỏa mãn những yêu cầu của thiết kế theo những tiêu chuẩn Nhà nước và điều kiện kỹ thuật tương ứng.

3.4. Khi xây dựng nền và móng phải có sự kiểm tra kỹ thuật của cơ quan đặt hàng đối với các bộ phận kết cấu quan trọng đã hoàn thành riêng và có lập các biên bản nghiệm thu trung gian cho các bộ phận kết cấu ấy.

3.5. Khi móng xây dựng trên các loại đất có tính chất đặc biệt (như đất lún ướt, đất đắp…) cũng như móng của các công trình đặc biệt quan trọng thì phải tổ chức việc theo dõi chuyển vị của móng và biến dạng của công trình trong thời kỳ xây dựng. Các đối tượng theo dõi và phương pháp đo được quy định trong thiết kế có tính toán chi phí cần thiết để đặt các mốc đo và thực hiện quá trình theo dõi.

Sau khi xây dựng xong, cơ quan sử dụng công trình phải tiếp tục việc theo dõi nói trên.

    MỤC LỤC

 1.  Phạm vi áp dụng
 2.  Tài liệu viện dẫn
 3. Nguyên tắc chung
 4.  Nền móng thiên nhiên
 5.  Nén chặt đất lún ướt
 6.  Hạ thấp mực nước trong xây dựng
 7.  Cải tạo đất
 8.  Xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp “tường trong đất”
 9.  Móng cọc và tường xây cọc ván
 10.  Giếng chìm và giếng chìm hơi ép
 11.  Phụ lục A (Tham khảo) Nhật ký về công tác đầm nện hố móng
 12.  Phụ lục B (Tham khảo) Nhật ký về công tác lèn chặt bằng cọc đất
 13.  Phụ lục C (Tham khảo) Nhật ký về công tác của trạm bơm
 14.  Phụ lục D (Tham khảo) Nhật ký về quan trắc địa thủy văn
 15.  Phụ lục E (Tham khảo) Nhật ký về silicát hóa và nhựa hóa đất
 16.  Phụ lục F (Tham khảo) Nhật ký các công tác xi măng hóa đất
 17.  Phụ lục G (Tham khảo) Nhật ký thi công về cải tạo đất bằng nhiệt
 18.  Phụ lục H (Tham khảo) Nhật ký công tác đào hào khi xây dựng công trình bằng phương pháp “tường trong đất”
 19.  Phụ lục I (Tham khảo) Nhật ký kiểm tra chất lượng dung dịch sét (huyền phù)
 20. Phụ lục K (Tham khảo) Nhật ký đổ bê tông bằng phương pháp “tường trong đất”
 21.  Phụ lục L (Tham khảo) Nhật ký đóng cọc
 22.  Phụ lục M (Tham khảo) Bảng báo cáo tổng hợp đóng cọc
 23.  Phụ lục N (Tham khảo) Nhật ký hạ cọc ván
 24.  Phụ lục O (Tham khảo) Nhật ký hạ cọc ống bằng máy rung
 25.  Phụ lục P (Tham khảo) Bảng báo cáo tổng hợp về việc hạ móng cọc
 26.  Phụ lục Q (Tham khảo) Nhật ký sản xuất cọc khoan nhồi
 27.  Phụ lục R (Tham khảo) Nhật ký công tác về hạ giếng
 28.  Phụ lục S (Tham khảo) Nhật ký công tác về hạ giếng chìm hơi ép

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9361:2012 tại đây:

TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9361_2012_cong-tac-nen-mong-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf
Version: TCVN 9361:2012
363.3 KiB
1394 Downloads
Chi tiết