TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9356:2012

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Reinforced concrete structures – Electromagnetic method for determining thickness of concrete-cover and location and diameter of steel bar in the concrete

    Lời nói đầu

TCVN 9356:2012 được chuyển đổi từ TCXD 240:2000 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9356:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG

Reinforced concrete structures – Electromagnetic method for determining thickness of concrete-cover and location and diameter of steel bar in the concrete

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính của cốt thép đặt trong bê tông.

  1. Thuật ngữ và định nghĩa

2.1 Chiều dày thực của lớp bê tông bảo vệ (Net thickness of the protective concrete coating)

Khoảng cách nhỏ nhất, C1, giữa bề mặt của bê tông và bề mặt của cốt thép (xem Hình 1)

2.2 Chiều dày chỉ thị của lớp bê tông (Display thickness of the concrete coating)

Khoảng cách Cm, giữa bề mặt của bê tông và một bề mặt danh nghĩa của thanh cốt thép được khảo sát (xem Hình 1).

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1.  Phạm vi áp dụng
  2.  Thuật ngữ và định nghĩa
  3.  Thiết bị, dụng cụ
  4.  Hiệu chuẩn máy
  5.  Phương pháp đo
  6.  Báo cáo thử nghiệm

Phụ lục A (tham khảo): Một số dạng chỉ thị

Phụ lục B (tham khảo): Trình tự tiến hành xác định đường kính cốt thép bằng máy đo điện từ IZC-3

Phụ lục C (tham khảo): Ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm

Phục lục D (tham khảo): Tính năng kỹ thuật một số máy đo thông dụng

Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9356:2012 tại đây:

TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
TCVN 9356:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ, VỊ TRÍ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG
TCVN_9356_2012_ket-cau-be-tong-cot-thep-phuong-phap-dien-tu-xac-dinh-chieu-day-lop-be-tong-bao-ve-vi-tri-va-duong-kinh-cot-thep-trong-be-tong.pdf
Version: TCVN 9356:2012
368.6 KiB
666 Downloads
Chi tiết