TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9355:2012

GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC

Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD)

    Lời nói đầu

TCVN 9355:2012 được chuyển đổi từ TCXD 245:2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9355:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC

Ground improvement by pretabricated vertical drain (PVD)

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước;

CHÚ THÍCH: Các chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể do các nhà thầu tư vấn và thi công thực hiện.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4200:2012, Đất xây dựng – Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Quy định chung
  5. Thiết kế
  6. Thi công gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm
  7. Kiểm tra và nghiệm thu công trình

Phụ lục A (Tham khảo) Tính toán khoảng cách bấc thấm

Phụ lục B (Tham khảo) Dự báo độ lún nền đất yếu

Phụ lục C (Tham khảo) Tính toán kiểm tra ổn định nền đắp trên đất yếu

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9355:2012 tại đây:

TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC
TCVN 9355:2012 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẢNG BẤC THẤM THOÁT NƯỚC
TCVN_9355_2012_gia-co-nen-dat-yeu-bang-bac-tham-thoat-nuoc.pdf
Version: TCVN 9355:2012
348.4 KiB
610 Downloads
Chi tiết